การจองห้องเรียน

กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาของท่าน ตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจองห้องเรียนควรปฏิบัติดังนี้

  • ศึกษาโปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเลือกห้องเรียนตามสาระการเรียนรู้ ตามวัน เวลาที่ต้องการ
  • ติดต่อประสานงานจองห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับงานกิจกรรมการศึกษา (ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์) หมายเลขโทรศัพท์ 02-5775456-9 ต่อ 305
  • ส่งใบจองทางโทรสาร หมายเลข 02-5775455

แบบฟอร์มการจอง

WordPress Video Lightbox Plugin