ดาราศาสตร์และอวกาศ

ดาราศาสตร์และอวกาศ เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน

โซน 1 ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
เป็นการนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ ได้แก่ การเกิดจันทรุปราคา สุริยุปราคา การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเกิดกลางวันและกลางคืน โดยสื่อความรู้ผ่านแบบจำลองนิทรรศการและวีดิทัศน์

โซน 2 ดวงดาวกับมนุษย์
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆในแต่ละฤดูกาล การดูแผนที่ดาว และรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นต้นกำเนิดดาราศาสตร์

โซน 3 ระบบสุริยะ
เป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ ดวงดาวและวัตถุต่างๆ  ในระบบสุริยะทั้งหมด และท่านสามารถทดลองวงโคจรระบบสุริยะกับอุปกรณ์จำลองที่จัดทำขึ้นได้

โซน 4 ประวัติดาราศาสตร์
นำเสนอเป็นบอร์ดความรู้ เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไทยในอดีต ซึ่งศึกษาได้จาก หลักฐานทางโบราณคดี เช่น ไตรภูมิพระร่วง จักวาฬทีปนี  เรื่องราวของดาราศาสตร์ได้ศึกษามาตั้งแต่กษัตริย์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่สนพระทัยดาราศาสตร์ เช่น ได้ศึกษาหลักฐานได้จากภาพแกะสลักไม้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวง จังหวัดลพบุรี  สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร.4 )  ได้ใช้ระบบเวลามาตรฐานขึ้นเป็นหลักในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิด ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นอกจากนี้ยังนำเสนอบอร์ดความรู้เกี่ยวกับ บั้งไฟ  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง  ดาวเทียมไทยพัฒสร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมสื่อสาร

โซน 5 เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ
นำเสนอข้อมูลโดยบอร์ดความรู้ พร้อมวิดิทัศน์ประกอบภาพและเสียง เกี่ยวกับเทคโนโลยียุคใหม่ ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ เช่น ดาวเทียมแลนแซท7 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกบรรจุอุปกรณ์เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มีขนาดและรูปร่างวงโคจรที่แตกต่างกันแล้วแต่จุดมุ่งหมายนอกจากนี้ยังมีบอร์ดความรู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศ สกายแลป  กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา   ให้ผู้ชมได้ศึกษาเป็นต้น

โซน 6  บ้านใหม่ของมนุษย์
เป็นการนำเสนอบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าบ้านใหม่ของมวลมนุษยชาติในอนาคต การศึกษาดวงจันทร์ ดาวเคราะห์และวัตถุนอกระบบสุริยะ

โซน 7 ประโยชน์จากการสำรวจอวกาศ
นำเสนอเป็นบอร์ดวามรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆที่ได้จากการสำรวจ ทั้งการขนส่งทางอากาศ การทำแผนที่ดาวเทียม การวิจัยทางการแพทย์ และอื่น ๆ และสุดท้าย ก่อนออกจากนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ ท่านสามารถทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาจากวิดิทัศน์ที่จัดเสนอ พร้อมทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในนิทรรศการนี้

WordPress Video Lightbox Plugin