บุคลากร

ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น

ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น

ผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าส่วนวิชาการ

นายมานพ อาจปรุ

นายมานพ อาจปรุ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าส่วนท้องฟ้าจำลอง

นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง

นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง

ครูชำนาญการ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมสนับสนุนและบริการ

นางสาวเสาวณีย์ บัวโทน

นางสาวเสาวณีย์ บัวโทน

ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันชนก อาจปรุ

นางวันชนก อาจปรุ

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงมาลย์ รอดทอง

นางสาวดวงมาลย์ รอดทอง

ครูชำนาญการ
นางมิคสิรมาศ เมิดจันทึก

นางมิคสิรมาศ เมิดจันทึก

ครู
นายกิตติศักดิ์ สุดาทิพย์

นายกิตติศักดิ์ สุดาทิพย์

ครู
นางสาวอุรวลา นนทวิศรุต

นางสาวอุรวลา นนทวิศรุต

ครู
นายเอกวิทย์ สุระโคตร

นายเอกวิทย์ สุระโคตร

ครู
นายกฤษชัย ใจกล้า

นายกฤษชัย ใจกล้า

ครู
นางสาวสิริลักษณ์ ชูกาญจนพิทักษ์

นางสาวสิริลักษณ์ ชูกาญจนพิทักษ์

ครูผู้ช่วย
นางสาวจิตต์ทิพย์ ลิ้มปรีดากูล

นางสาวจิตต์ทิพย์ ลิ้มปรีดากูล

ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร.ต.จารึก เนตยกุล

ว่าที่ร.ต.จารึก เนตยกุล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนิภารัตน์ คีรีธาร

นางสาวนิภารัตน์ คีรีธาร

นักจัดการงานทั่วไป
นางกาญจนา ปาณคำ

นางกาญจนา ปาณคำ

นักจัดการงานทั่วไป
นายวีระชาติ แวดไธสง

นายวีระชาติ แวดไธสง

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัทณลันย์ แสนโสม

นางสาวณัทณลันย์ แสนโสม

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอนุธิดา สุระโคตร

นางสาวอนุธิดา สุระโคตร

นักจัดการงานทั่วไป
นายวิรุฬห์ คล้ำมณี

นายวิรุฬห์ คล้ำมณี

นักวิชาการพัสดุ
นายหัสชัย สินภักดี

นายหัสชัย สินภักดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวมาราตรี เมืองจินดา

นางสาวมาราตรี เมืองจินดา

เจ้าพนักงานธุรการ
นางกมลพร อินตา

นางกมลพร อินตา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนัชชา แนวบุตร

นางสาวนัชชา แนวบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัตพล แต้มเติม

นายอัตพล แต้มเติม

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวหัสดี อินทร

นางสาวหัสดี อินทร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางฤทัยชนก บุราณศรี

นางฤทัยชนก บุราณศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายขวัญทอง บัวงาม

นายขวัญทอง บัวงาม

นักวิชาการศึกษา
นางรัชดาภร บัวงาม

นางรัชดาภร บัวงาม

นักวิชาการศึกษา
นางสาวรุ่งทิพย์ คงตระกูล

นางสาวรุ่งทิพย์ คงตระกูล

นักวิชาการศึกษา
นายเทพไท สุขเรือน

นายเทพไท สุขเรือน

นักวิชาการศึกษา
นายสหชัย ชมวิหก

นายสหชัย ชมวิหก

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางปราณี ดวงเงิน

นางปราณี ดวงเงิน

เจ้าหน้าที่บริการอัดสำเนา
นายสำเริง มากบริบูรณ์

นายสำเริง มากบริบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์ศักดิ์ แป้งนวล

นายพงษ์ศักดิ์ แป้งนวล

พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยศ จันทร์เฑียร

นายชัยยศ จันทร์เฑียร

ช่างเทคนิค
นายวสันต์ กลั่นประสิทธิ์

นายวสันต์ กลั่นประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่เกษตร
นายสุทธวีร์ วงศ์สายธาร

นายสุทธวีร์ วงศ์สายธาร

ช่างเทคนิค
WordPress Video Lightbox Plugin