มหัศจรรย์แห่งชีวิต

เรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลก โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 โซนด้วยกัน ดังนี้

 • โซนที่ 1 ชีวิตที่หลากหลาย 
  สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หลากหลายชนิดล้วนประกอบขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์ ได้พบกับห้องจำลองเซลล์ขนาดใหญ่ และสิ่งมีชีวิตนับล้านชนิดบนโลกนี้
 • โซนที่ 2 เคมีของชีวิต 
  DNAสารพันธุกรรมมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต ทำให้มีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน การผันแปรของ DNAส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกัน มาดูสิว่า DNAทำงานอย่างไร
 • โซนที่ 3 กลไกชีวิต
  สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการเจริญเติบโต สืบทอดลูกหลาน เคลื่อนไหว ที่สำคัญสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อการตอบสนองที่ถูกต้อง
 • โซนที่ 4 ชีวิตสัมพันธ์ 
  สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันทั้งกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์
  การพึ่งพา      ชีวิตที่ต้องพึ่งพากันและกันไม่สามารถขาดจากกันได้
  การเกื้อกูลกัน    ชีวิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  การอิงอาศัยกัน     ขอเป็นผู้อาศัยที่ดีไม่ทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อน
  การล่าและการเกาะกิน    ฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์
 • โซนที่ 5 ชีวิตที่กำหนดได้ 
  ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถตัดต่อ DNAเพื่อให้ได้ สิ่งมีชีวิตที่มีคุณลักษณะตามต้องการ ค้นหาคำตอบของ       GMOS,    Cloning     และ    Stem Cell
 • โซนที่ 6 การอนุรักษ์พันธุ์แห่งชีวิต 
  การสูญพันธุ์เกิดขึ้นตลอดเวลา มนุษย์เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ พบกับการจำลอง ห้องเก็บอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ เชื้อพันธุ์ต่างๆ
 • โซน 7 บันทึกแห่งชีวิตมหัศจรรย์ 
  ชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด รูปแบบชีวิตปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีต ตราบใดโลกยังไม่ เคยหยุดนิ่ง ชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลง
WordPress Video Lightbox Plugin