วิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพที่เหมาะสม แบ่งเนื้อหาเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 ร่างกายกับการออกกำลังกาย
เป็นเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับสรีระของร่างกาย และ ประเภทของร่างกายและการออกกำลังกายประเภทต่าง  ๆ ที่เหมาะสม

โซนที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย 
เป็นการฝึกและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพของตนเอง และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถขอรับการทดสอบและออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมจากอุปกรณ์การเสริมสร้างที่ทันสมัยในโซนนี้

โซนที่ 3 การบาดเจ็บทางการกีฬา 
มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา ทั้งบาดเจ็บทางกระดูก กล้ามเนื้อ และอื่น ๆ ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับการระวังตนเองให้ลดการบาดเจ็บจากการกีฬา

โซนที่ 4 กีฬาเพื่อสุขภาพ 
โซนนี้จำลองสวนกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ท่านได้ลองฝึกและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น ขอนไม้  ตลอดจนการเล่นดนตรีเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้

โซนที่ 5 กีฬายอดนิยม 
มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประเภทกีฬาต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมเล่นในปัจจุบัน และได้จำลองสนามเล่นกิฬาให้ท่านได้ลองฝึก เช่น สนามไดร์กอล์ฟ  บาสเกตบอล และกีฬามวย

WordPress Video Lightbox Plugin