ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้เปิดให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบของห้องเรียนเสริมหลักสูตรการศึกษา หรือที่เรียกว่า School program แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนโดยจัดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นความรู้บูรณาการกับความสนุกสนาน ให้มีการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการได้ลงมือทดลองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียน และเป็นเนื้อหาสาระที่จบในครั้งเดียว โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ในปีการศึกษา 2561 – 2562 นี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อบริการแก่นักเรียน/นักศึกษา ในเนื้อที่ครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมเรียนรู้วิทาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับเรา ท่านสามารถเลือกโปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามวัน และเวลา โดยท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนได้ที่เมนูหัวข้อ โปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์

 

WordPress Video Lightbox Plugin