อุทยานการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

นิทรรศการถาวรจัดแสดงกลางแจ้งให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประกอบด้วยสิ่งแสดงหลากหลาย โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 4 โซน

โซนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งน้ำ ให้ความรู้เรื่องน้ำ คุณสมบัติของน้ำทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ การเกิดน้ำ วัฏจักรของน้ำ โดยจัดทำเป็นบอร์ดให้ความรู้ โมเดลโมเลกุลของน้ำ โมเดลจำลองการเกิดวัฎจักรของน้ำ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

โซนที่ 2 สวนน้ำ (สิ่งมีชีวิตในน้ำ) ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศในน้ำ ประกอบด้วยเรื่อง สัตว์น้ำ พืชน้ำ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ดำรงชีวิตในนำด้วยการจัดเป็นสวนน้ำ ปลูกพืชน้ำที่น่าสนใหหลากหลายชนิด โดยจัดเป็นสวนพรรณไม้น้ำ

โซนที่ 3 น้ำเพื่อชีวิต ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของน้ำและความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ และเห็นคุณค่าโดยการใช้น้ำอย่างประหยัด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในนิทรรศารจัดทำบอร์ดให้ความรู้ โมเดล และเกม เป็นต้น

โซนที่ 4 ภัยพิบัติอันเกิดจากนำ และการป้องกัน และอนุรักษ์น้ำ เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม มลภาวะางน้ำ วิธีการบำบัดนำเสีย และการอนุรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ โดยจัดทำเป็นบอร์ดให้ความรู้ โมเดลการบำบัดน้ำเสียและแนวทางอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

WordPress Video Lightbox Plugin