ฐานการเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ในสวน

          สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสวนพอเพียงด้วยการสำรวจ ลงมือปฏิบัติ ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ปลูกพืชสนุกสุขภาพดี การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ การปลูกพืชด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องพืชสวนครัว การขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย สมุนไพรไทย 4.0 การทำนาวิถีไทยแต่โบราณ ดินมีชีวิต อาณาจักรพืช และสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา อันได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจใหแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เดินชมตัวอย่างการใช้ชีวิตตามหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย

WordPress Video Lightbox Plugin