เทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน

การสื่อสารที่เกิดขึ้น แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตแบ่งเป็น 5 โซนดังนี้

โซนที่ 1 การสื่อสารกับชีวิตประจำวัน 
เรียนรู้กับการใช้ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสาร เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ การทำงานผ่านทางไกล การซื้อสินค้าผ่านระบบการสื่อสารยุคใหม่ การทำธุรกรรมทางการเงิน และต้อนรับความบันเทิงสู่ชีวิตได้อย่างไร

โซน 2 พัฒนาการของการสื่อสาร
เรียนรู้พัฒนาการและวิวัฒนาการของการสื่อสารจากอดีต สู่อนาคตทั้งในประเทศไทยและของโลกผ่านสื่อและอุปกรณ์จัดแสดงอย่างหลากหลาย

โซน 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร
เรียนรู้นวัตกรรมของระบบการสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆ  เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม การวินิจฉัยโรคทางไกลผ่านดาวเทียม การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

โซนที่ 4 วิศวกรรมการสื่อสาร
เรียนรู้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในเชิงวิศวกรรมศาสตร์สนุกกับการทำงานของวิทยุแร่
วิทยุหลอด เครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องเล่นเทป ตลอดจนเทคโนโลยีชาญฉลาดของยุคสื่อสารดิจิตอล
การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารเรียนรู้ การทำงานของดาวเทียมแต่ละดวง และการโคจรของดาวเทียม

โซน 5ท่องโลกการสื่อสาร
เป็นการเรียนรู้กระบวนการสื่อสารของปัจจุบันและอนาคตที่มีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์

WordPress Video Lightbox Plugin