เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการหันมาสนใจการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

โซน1  เกษตรยุคใหม่ 
จัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิม  พระเกียรติ 80 พรรษา พบกับพันธุ์ข้าวต่าง ๆ พร้อมกับคุณลักษณะเด่นของแต่ละพันธุ์ข้าว ชมวิถีเกษตรกรไทยแต่ละภาค รวมถึงตัวอย่างพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย

โซน2  เครื่องจักรกลการเกษตร 
จัดแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ของการเกษตร ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน เครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูก ในการบำรุงรักษา และเครื่องมือการเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร

โซน3  ดินและน้ำ 
ให้ความสำคัญของดินและน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกษตร  ดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นเองโดยธรรมชาติจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งดินมีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ น้ำเป็นตัวทำละลายเพียงชนิดเดียวที่จะละลายธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินหรือในปุ๋ยใส่ลงไปในดินให้ออกมา
ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตผลิดอกออกผล

โซน4  เทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อมวลมนุษย์ 
นำเสนอตัวอย่างผลิตผลทางการเกษตรสำเร็จรูปและจัดแสดงสวนเกษตรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียง

โซน5  สัตว์เศรษฐกิจ 
ให้ความรู้เรื่องสัตว์เศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออก ได้แก่ เป็ด ไก่ สุกร จระเข้ ฯลฯในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง และพัฒนาการของสัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ

WordPress Video Lightbox Plugin