เทคโนโลยีออกอากาศ

ความรู้เกี่ยวกับการออกอากาศทั้งในรูปแบบของวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ และการออกอากาศในปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  การออกอากาศคืออะไร
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณในยุคต่างๆ

ส่วนที่ 2 การส่งสัญญาณยุคแรก
ความรู้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณ และสัญญาณในรูปแบบต่างๆ

ส่วนที่ 3  เทคโนโลยีการออกอากาศวิทยุ
               ความรู้เกี่ยวกับประวัติบุคคลที่เกี่ยวข้องการค้นพบการออกอากาศทางวิทยุ ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุ และท่านสามารถทดลองปฏิบัติจริงในการออกอากาศรายการวิทยุได้จากห้องควบคุมที่จำลองเสมือนจริง
ให้ผู้สนใจได้ทดลองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การดูแล

ส่วนที่ 4 เทคโนโลยีการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์
              ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตรายวิทยุโทรทัศน์ ท่านจะได้พบกับบรรยากาศเสมือนห้องส่งรายการวิทยุโทรทัศน์จริง และสามารถทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ได้ตามต้องการ

ส่วนที่ 5 การนำเสนอข้อมูลภาพและเสียงในรูปแบบอินเตอร์เน็ต
               เป็นความรู้เกี่ยวกับการออกอากาศสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต การใช้อินแตอร์เน็ต และการสื่อสารผ่านดาวเทียม

WordPress Video Lightbox Plugin