เปิดโลกสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งด้านดีและไม่ดีอยู่แบ่งออกเป็น 4 โซนดังนี้

 • โซนที่ 1 สมดุลในธรรมชาติ 
  แสดงให้เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล้อมโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งน้ำ ฯลฯ และใกล้ตัวผู้ชมเข้ามาในระดับประเทศที่ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรที่หลากหลายภายใต้แนวคิดที่ว่า
  แผ่นดิน  ผืนน้ำ  แผ่นฟ้า  เดียวกัน
 • โซนที่ 2 มนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
  แสดงให้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสาเหตุ
  มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร    การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อันมีส่วนส่งเสริมให้เกิด
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก จนโลกเสียสมดุลและส่งผลกระทบที่ตามมา  คือ  ปัญหา วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 • โซนที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  แสดงให้เห็นการพิทักษ์โลกแบบต่างๆ การพัฒนาแบบยั่งยืน ความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีผลทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป แต่ถ้าเรานำมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม สิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะอยู่กับเราตลอดไป
 • โซนที่ 4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา 
  นำเสนอให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ทั้งในระดับตนเอง ชุมชน สังคม และระดับโลก เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับไปสู่สภาพสมดุล อย่างเช่นที่เคยเป็นมาในอดีต
WordPress Video Lightbox Plugin