โปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.

1. ทักษะกระบวนการและโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. โครงงานวิทยาศาสตร์
2.1 ประเภทของโครงงาน
2.2 ขั้นตอนการทำโครงงาน

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


2. โลกใต้เลนส์

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. ประวัติความเป็นมาของกล้องจุลทรรศ์
2. เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าที่กล้องจุลทรรศ์
3. ศึกษาโครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


3. ระบบนิเวศ

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. ความหลากหลายของระบบนิเวศ
2. ประเภทของระบบนิเวศ
3. ระดับการกิน (ห่วงโซ่อาหาร)

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. โครงสร้างและสิ่งประกอบของโลก
2. วัฏจักรของหินและแร่
3. การเกอดภาวะโลกร้อน
4. การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


5. การทดสอบ กรด-เบส

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. คุณสมบัติ กรด-เบส
2. รู้จักการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


6. อาหารและสารอาหาร

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. อาหารและสารอาหารประเภทต่างๆ
2. การทดสอบอาหาร

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


7. การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. สารปนเปื้อนในอาหารชนิดต่างๆ เช่นบอแรกส์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน
2. การทดสอบหาสารปนเปื้อนต่างๆในอาหาร

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


8. แรง (จรวดขวดน้ำ)

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา : หลักการทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับจรวด น้ำหนัก แรงต้าน แรงยก

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


9. พลังงานแสงอาทิตย์

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. พลังงานแสงอาทิตย์
2. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


10. ปรากฎการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. ระบบสุริยะ
2. การเกิดกลางวันและกลางคืน ข้างขึ้น ข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง
3. การเกิดปรากฎการ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคา

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


11. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. กำเนิดสิ่งมีชีวิต
2. คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
3. การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต
4. การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต
5. อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
6. คุรค่าความหลากหลายสิ่งมีชีวิต

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


12. รักษ์ท้องถิ่น

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. ระบบนิเวศในท้องถิ่น
2. ประเภทของระบบนิเวศ
3. การถ่ายทอดพลังงาน
4. การเขียนโครงการ

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


13. เทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา : เรียนรู้ถึงการนำวิทยาศาสตร์หลายสาขามาผสมผสานกันในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร, GMO, การ Cloning stem cell, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


14. สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา : เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นเครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผม

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


15. พลังงานทดแทน

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. ประเภทของพลังงาน
2. สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย
3. พลังงานทดแทน
4. พลังงานแสงอาทิตย์
5. นำความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้่ประโยชน์

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


16. ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
2. ตัวนำไฟฟ้าและฉนวน
3. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบขนาน
4. การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
5. นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


17. สารและสมบัติของสารในชีวิตประจำวัน

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. สาร
2. สมบัติของสาร
3. เกณฑ์ในการจำแนก
4. การเปลี่ยนแปลงของสาร

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


18. แรงและการเคลื่อนที่ (รถพลังยาง)

ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหา :
1. แรงและการเคลื่อนที่
2. แรงโน้มถ่วงของโลก
3. แรงเสียดทาน

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


WordPress Video Lightbox Plugin