โปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระบบ

1. เทคโนโลยีการเกษตร

ลักษณะกิจกรรม : เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรในยุคปัจจุบัน บรรยายสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรแบบต่างๆ
– การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
– การปลุกพืชไร้ดิน

ระยะเวลา : ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-3
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


2. ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ไฟฟ้า

ลักษณะกิจกรรม :
1. การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
2. ตัวนำไฟฟ้าและฉนวน
3. การต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุรม แบบขนาน
4. การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟ
5. การนำความรูเไผใช้ประโยชน์

ระยะเวลา : ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


3. มหัศจรรย์แมลง

ลักษณะกิจกรรม :
1. ลักษณะโครงสร้างของแมลง
2. การจำแนกชีวิตของแมลง
3. วงจรชีวิตของแมลง
4. สำรวจแมลง
5. ประโยชน์ของแมลง

ระยะเวลา : ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


4. หินและการปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ลักษณะกิจกรรม : เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของหิน และการเปลี่ยนแปลงของหิน

ระยะเวลา : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


5. ห้องเรียนธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในสวนพอเพียง

ลักษณะกิจกรรม :
– สนุกกับการค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติด้วยประสบการณ์จริง
– เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาในสวนพอเพียง

ระยะเวลา : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


6. สารใกล้ตัว

ลักษณะกิจกรรม : เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
– การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
– การทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผม

ระยะเวลา : ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


7. นักประดิษฐ์น้อย

ลักษณะกิจกรรม : เรียนรู้เกี่ยวกับประบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนำวัสดุต่างๆมาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยหลักการ STEM

ระยะเวลา : ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


8. ระบบสุริยะ

ลักษณะกิจกรรม : เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ วัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์

ระยะเวลา : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00น.
ภาคเรียนที่ : 2/2560, 1/2561
กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-3
ค่าใช้จ่าย : คนละ 50 บาท


WordPress Video Lightbox Plugin