จองค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์

ให้บริการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ทั้งลักษะค่ายไป-กลับและค้างคืน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข มีความเป็นประชาธิปไตย และที่สำคัญการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเป้าหมายของการเข้าค่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทำกิจกรรมต่างๆ และสรุปบทเรียนโดยมีวิทยากร พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าย นักเรียน นักศึกษา กศน. หมายเหตุ
ไป – กลับ 150 อัตราค่ากิจกรรมค่ายนี้ไม่รวมกับค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายสำหรับคณะครูและผู้ติดตามกรณีเข้าชมท้องฟ้าจำลองคนละ 50 บาท
2 วัน 1 คืน 400
3 วัน 2 คืน 650

การติดต่อจองค่ายวิทยาศาสตร์

1. ส่งหนังสือจองค่ายวิทยาศาสตร์ทาโทรสารหมายเลข 02-5775455 หรือ E-mail: rscience.camp@hotmail.com
2. ส่งหนังสือจากทางสถานศึกษา/หน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เรื่องเข้าร่วมกิจกรรมค่าย จัดส่งล่วงหน้าก่อนวันร่วมกิจกรรมค่าย 5 วัน
3. กรุณาส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ทางโทรสารหมายเลข 02-5775455 (อาจแนบมาพร้อมกับหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียน) หรือส่งไฟล์รายชื่อทาง E-mail :science.camp@hotmail.com
4. ที่พักสำหรับครูและนักเรียนเป็นห้องนอนรวม แยกชาย-หญิง มีเบาะรองนอนหนาประมาณ 2 เซนติเมตร มีผ้าห่มคนละ 1 ผืน หมอนคนละ 1 ใบ รับรองได้ไม่เกิน 120-150 คน กรณีที่เกินอาจัดที่นอนเป็นเต็นท์ หรือห้องพัดลม และอาจส่งลต่อการใช้ห้องอาบน้ำ
5. ติดต่อเรื่องอาหาร สอบถามรายละเอียดราคา และรายการอาหารได้ที่ศูนย์อาหาร หมายเลข 082-9645394
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-5775456-9 กด 3

WordPress Video Lightbox Plugin