แสงและการมองเห็น

เรียนรู้หลักการหักเหของแสง การสะท้อนของแสง พร้อมกับทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแสง ระยะเวลา : 2ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย :ป4.6

Read more

แป้งปั้น DIY.

ปฏิบัติการทำแป้งปั้น (แป้งโดว์) รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ และรู้จักอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ ฝึกทักษะการตวงของแห้ง และของเหลว ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-3

Read more

จินตนาการใบไม้

ผู้ร่วมกิจกรรมเก็บใบไม้และศึกษารูปร่างของใบไม้พร้อมกับวาดภาพใบไม้ที่เก็บมา  ผู้ร่วมกิจกรรมจินตนาการภาพใบไม้โดยแปลงร่างใบไม้เป็นอะไรก็ได้ พร้อมกับวาดภาพตามที่จินตนาการต่อจากใบไม้ที่วาดไว้   เป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์กับศิลปะ และฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้จักใช้จินตนาการและการสังเกต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนักวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา : 1.ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6

Read more

Walk Rally นิทรรศการ

เรียนรู้นิทรรศการต่างๆ หาคำตอบให้ถูกต้อง พร้อมกับให้แต่ละกลุ่มหา RC ให้ได้มากที่สุด และเรียงเป็นเป็นประโยคให้ถูกต้อง  แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 ขึ้นไป

Read more

การไทเทรท

เรียนรู้หลักการไตรเตรท เรียนรู้เรื่องกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการทดสอบกรด-เบสจากการไตรเตรท ระยะเวลา : 2ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ปลาย

Read more

ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

เรียนรู้หลักการ ส่วนประกอบ วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์ ศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ระยะเวลา : 2ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย

เรียนรู้การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครงสร้างดีเอ็นเอ หลักการสกัดดีเอ็นเอ ปฏิบัติการทดลองสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้ ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

ปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

เรียนรู้ประเภท โทษ ของสารปนเปื้อนในอาหาร ปฏิบัติการทดสอบสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว    ฟอร์มาลีน  สารกันราในอาหาร ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

ตามล่าสิ่งมีชีวิตใต้เลนส์

เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ระยะเวลา : 1ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6

Read more

ปฏิบัติการทดสอบดิน

เรียนรู้คุณสมบัติทางกายภาพของดินแต่ละชนิด ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของดินเบื้องต้น ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -ม.3

Read more

ปฏิบัติการทดสอบน้ำ

เรียนรู้คุณสมบัติองค์ประกอบของน้ำ ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเบื้องต้น ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -ม.3

Read more

กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คุณสมบัติของกรด-เบส   อินดิเคเตอร์ จากสารสกัดธรรมชาติ ทำการปฏิบัติการทดสอบกรด-เบส  สารในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา :1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -ม.3

Read more

การทดสอบสารอาหาร

เรียนรู้เรื่องสารอาหารประเภทต่างๆ ปฏิบัติการทดสอบสารอาหาร ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -6

Read more

การเรียนรู้กับสิ่งประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์กับงานวิทยาศาสตร์ (creative science thinking)

ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้ออกแบบสวนวิทยาศาสตร์จากวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ และตามเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลงาน ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ปลาย

Read more

กล่องแสนกล (Marble A-Maze-Ment)

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ให้แต่ละกลุ่มออกแบบเส้นทางในกล่องเพื่อให้ลูกแก้วเดินทางจากช่องที่เจาะไว้ด้านบนของกล่องไปออกช่องที่เจาะไว้ด้านล่างของกล่อง ในเวลาที่กำหนดหรือใกล้เคียงมากที่สุด แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ปลาย

Read more

สะพานหลอด จอมพลัง

ให้แต่ละกลุ่มออกแบบสร้างสะพานจากหลอดโดยใช้หลอดดูดน้ำจำนวน 60 หลอด และมีความกว้าง ความยาว ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ละกลุ่มทำการแข่งขันกันว่ากลุ่มไหนจะสร้างสะพานที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base learning)

กำหนดสถานการณ์จริงหรือครูกำหนดขึ้น ให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น กำหนดสถานการณ์น้ำท่วม ให้ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มสร้างแพตามวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ เพื่อยกรถหนีน้ำและเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยได้ แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

Delivery pizza

เรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบรถ โดยเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ที่จัดเตรียมไว้มาประดิษฐ์รถเพื่อทำการขนส่งสินค้าที่กำหนดให้สามารถวิ่งไปในระยะทางตามเส้นทางที่กำหนด และสามารถวิ่งได้ไกลที่สุด  แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ต้น ขึ้นไป

Read more

หอคอยจอมพลัง

เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต  แต่ละกลุ่มออกแบบสร้างหอคอยโดยการอาศัยรูปทรงทางเรขาคณิตเข้ามาช่วยในการทำโครงสร้าง โดยนำวัสดุ/อุปกรณ์ที่กำหนดให้มาสร้างหอคอยให้มีความสูงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร และต้องสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -6

Read more

โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่ 2

ทดสอบตาราง 13.00 -15.00 น.กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 615.00 -17.00 น.กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 720.30 น.ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เข้านอน โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่

Read more

โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่ 1

ทดสอบตาราง โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่ 1 วันแรก 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. พิธีเปิด – แนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต –

Read more

โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 2

ทดสอบตาราง โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 2 กรณีนักเรียนจำนวน 70-120 คน วันแรก 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

Read more

โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 1 วันแรก เวลา 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิด –

Read more

โปรแกรมค่าย (Day Camp) 1 วัน โปรแกรมที่ 2 กรณีนักเรียนจำนวน 70 -120 คน

โปรแกรมค่าย (Day Camp) 1 วัน โปรแกรมที่ 2 กรณีนักเรียนจำนวน 70 -120 คน เวลา 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin