ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ ร.อ. ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มอบหมายให้ นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี เข้าชมภาพยนตร์ด้านดาราศาสตร์ ผ่านโดมท้องฟ้าจำลอง พร้อมทั้งเข้าเรียนรู้ห้องเรียนปฎิบัติการวิทยาศาสตร์(LAB)

Read more

ปฏิบัติการสกัดสีของพืช

เรียนรู้เกี่ยวกับ -พืช และการสังเคราะห์ด้วยแสง -ใบไม่ และโครงสร้างของใบ -ทำไมใบไม้เปลี่ยนสี -ปฏิบัติการสกัดสีของพืช กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ อย่างง่าย

เรียนรู้เกี่ยวกับ -ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ -หลักการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย -การหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.4-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

Bio Plastic (พลาสติกชีวภาพ)

เรียนรู้เกี่ยวกับ -พลาสติกชีวภาพ -โครงสร้าง -การนำไปใช้ ประโยชน์ -ปฏิบัติการทดลองการเกิดพลาสติกชีวภาพอย่างง่าย ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการควบคุมลักษณะการปลดปล่อยของตัวยาเม็ด

เรียนรู้เกี่ยวกับ -ประเภทของตัวยาเม็ด -ลักษณะการปลดปล่อยของตัวยา -ประเภทของพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ -ปฏิบัติการทดสอบการปลดปล่อยของยา ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพดิน

-เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -เรียนรู้คุณสมบัติและองค์ประกอบของดิน -ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพดิน ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6 /ม.1-3/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการไทเทรต

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้หลักการไทเทรต เรียนรู้เรื่องกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการทดสอบกรด-เบสจากการไทเทรต ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้คุณสมบัติองค์ประกอบของน้ำปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเบื้องต้น ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-3/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบ กรด – เบส ในชีวิตประจำวัน

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้ประเภทและคุณสมบัติของสารละลายกรด-เบส อินดิเคเตอร์ ากสารสกัดธรรมชาติ ปฏิบัติการทดสอบกรด-เบสสารในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-3/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

ปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้ประเภท โทษ ของสารปนเปื้อนในอาหาร ปฏิบัติการทดสอบสารบอแรก สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกันราในอาหาร ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย :

Read more

ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเอ(DNA)อย่างง่าย

ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่มในการประดิษฐ์หรือการสร้างนวัฒกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรียนรู้การถ่ายทอดทางพันธุกรรมโครงสร้างดีเอ็นเอ หลักการสกัดดีเอ็นเอปฏิบัติการทดลองสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้ ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more

แสงน่ารู้

ลักษณะกิจกรรม -เรียนรู้ต้นกำเนิดแสง -แหล่งพลังงานแสง -การเคลื่อนที่ของแสง -ปฏิบัติการทดลองการเดินทางของแสง ระยะเวลา : 1.30 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4-6/ม.1-6/นักศึกษา กศน. ค่าใช้จ่าย : คนละ 60 บาท

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin