ต้อนรับและเปิด โครงการค่ายเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา

  วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 ว่าที่ ร.อ. ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มอบหมายให้ นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต กล่าวต้อนรับและเปิด โครงการค่ายเสริมทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา

Read more

แสงและการมองเห็น

เรียนรู้หลักการหักเหของแสง การสะท้อนของแสง พร้อมกับทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแสง ระยะเวลา : 2ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย :ป4.6

Read more

แป้งปั้น DIY.

ปฏิบัติการทำแป้งปั้น (แป้งโดว์) รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ และรู้จักอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ ฝึกทักษะการตวงของแห้ง และของเหลว ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-3

Read more

จินตนาการใบไม้

ผู้ร่วมกิจกรรมเก็บใบไม้และศึกษารูปร่างของใบไม้พร้อมกับวาดภาพใบไม้ที่เก็บมา  ผู้ร่วมกิจกรรมจินตนาการภาพใบไม้โดยแปลงร่างใบไม้เป็นอะไรก็ได้ พร้อมกับวาดภาพตามที่จินตนาการต่อจากใบไม้ที่วาดไว้   เป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์กับศิลปะ และฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้จักใช้จินตนาการและการสังเกต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนักวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา : 1.ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6

Read more

Walk Rally นิทรรศการ

เรียนรู้นิทรรศการต่างๆ หาคำตอบให้ถูกต้อง พร้อมกับให้แต่ละกลุ่มหา RC ให้ได้มากที่สุด และเรียงเป็นเป็นประโยคให้ถูกต้อง  แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 ขึ้นไป

Read more

การไทเทรท

เรียนรู้หลักการไตรเตรท เรียนรู้เรื่องกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการทดสอบกรด-เบสจากการไตรเตรท ระยะเวลา : 2ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ปลาย

Read more

ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

เรียนรู้หลักการ ส่วนประกอบ วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์ ศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ระยะเวลา : 2ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย

เรียนรู้การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครงสร้างดีเอ็นเอ หลักการสกัดดีเอ็นเอ ปฏิบัติการทดลองสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้ ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

ปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

เรียนรู้ประเภท โทษ ของสารปนเปื้อนในอาหาร ปฏิบัติการทดสอบสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว    ฟอร์มาลีน  สารกันราในอาหาร ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

ตามล่าสิ่งมีชีวิตใต้เลนส์

เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ระยะเวลา : 1ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.1-6

Read more

ปฏิบัติการทดสอบดิน

เรียนรู้คุณสมบัติทางกายภาพของดินแต่ละชนิด ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของดินเบื้องต้น ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -ม.3

Read more

ปฏิบัติการทดสอบน้ำ

เรียนรู้คุณสมบัติองค์ประกอบของน้ำ ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเบื้องต้น ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -ม.3

Read more

กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คุณสมบัติของกรด-เบส   อินดิเคเตอร์ จากสารสกัดธรรมชาติ ทำการปฏิบัติการทดสอบกรด-เบส  สารในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา :1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -ม.3

Read more

การทดสอบสารอาหาร

เรียนรู้เรื่องสารอาหารประเภทต่างๆ ปฏิบัติการทดสอบสารอาหาร ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -6

Read more

การเรียนรู้กับสิ่งประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์กับงานวิทยาศาสตร์ (creative science thinking)

ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้ออกแบบสวนวิทยาศาสตร์จากวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ และตามเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลงาน ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ปลาย

Read more

กล่องแสนกล (Marble A-Maze-Ment)

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ให้แต่ละกลุ่มออกแบบเส้นทางในกล่องเพื่อให้ลูกแก้วเดินทางจากช่องที่เจาะไว้ด้านบนของกล่องไปออกช่องที่เจาะไว้ด้านล่างของกล่อง ในเวลาที่กำหนดหรือใกล้เคียงมากที่สุด แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ปลาย

Read more

สะพานหลอด จอมพลัง

ให้แต่ละกลุ่มออกแบบสร้างสะพานจากหลอดโดยใช้หลอดดูดน้ำจำนวน 60 หลอด และมีความกว้าง ความยาว ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ละกลุ่มทำการแข่งขันกันว่ากลุ่มไหนจะสร้างสะพานที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem base learning)

กำหนดสถานการณ์จริงหรือครูกำหนดขึ้น ให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น กำหนดสถานการณ์น้ำท่วม ให้ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มสร้างแพตามวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ เพื่อยกรถหนีน้ำและเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยได้ แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.1 ขึ้นไป

Read more

Delivery pizza

เรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบรถ โดยเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ที่จัดเตรียมไว้มาประดิษฐ์รถเพื่อทำการขนส่งสินค้าที่กำหนดให้สามารถวิ่งไปในระยะทางตามเส้นทางที่กำหนด และสามารถวิ่งได้ไกลที่สุด  แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ม.ต้น ขึ้นไป

Read more

หอคอยจอมพลัง

เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต  แต่ละกลุ่มออกแบบสร้างหอคอยโดยการอาศัยรูปทรงทางเรขาคณิตเข้ามาช่วยในการทำโครงสร้าง โดยนำวัสดุ/อุปกรณ์ที่กำหนดให้มาสร้างหอคอยให้มีความสูงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร และต้องสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 -6

Read more

ประดิษฐ์ร่มชูชีพ (ร่มพยุงไข่)

เรียนรู้การตกอย่างอิสระ  ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้ออกแบบร่มชูชีพจากวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อช่วยในการพยุงไข่ไม่ให้แตก แล้วจะทำการปล่อยร่มพยุงไข่ลงมา ระดับความสูงประมาณ 10 เมตร แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 ขึ้นไป

Read more

แคปซูลไข่

เรียนรู้การตกอย่างอิสระ  ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้ออกแบบแคปซูลอวกาศจากวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยกำหนดไข่ที่เปรียบเป็นนักบินอวกาศ ดังนั้นจะต้องสร้างแคปซูลที่ป้องกันชีวิตของนักบินอวกาศ(ไม่ให้ไข่แตก) ซึ่งจะทำการปล่อยแคปซูลลงมาจากชั้นบน ความสูงประมาณ 10 เมตร แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 ขึ้นไป

Read more

รถไฟเหาะ (Roller Coaster)

ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้ออกแบบรางรถไฟจากวัสดุ/อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ และปล่อยลูกแก้วที่เปรียบเป็นรถไฟวิ่งไปตามราง ให้ลูกแก้วหยุดที่ปลายรางพอดี หรือตามเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม แต่ละกลุ่มทำการแข่งขัน ระยะเวลา : 1.3 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย : ป.4 ขึ้นไป

Read more

โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่ 2

ทดสอบตาราง 13.00 -15.00 น.กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 615.00 -17.00 น.กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 720.30 น.ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เข้านอน โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่

Read more

โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่ 1

ทดสอบตาราง โปรแกรมค่าย 3 วัน 2 คืน โปรแกรมที่ 1 วันแรก 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. พิธีเปิด – แนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต –

Read more

โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 2

ทดสอบตาราง โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 2 กรณีนักเรียนจำนวน 70-120 คน วันแรก 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

Read more

โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมค่าย 2 วัน 1 คืน โปรแกรมที่ 1 วันแรก เวลา 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิด –

Read more

โปรแกรมค่าย (Day Camp) 1 วัน โปรแกรมที่ 2 กรณีนักเรียนจำนวน 70 -120 คน

โปรแกรมค่าย (Day Camp) 1 วัน โปรแกรมที่ 2 กรณีนักเรียนจำนวน 70 -120 คน เวลา 08.30 น. เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

Read more
WordPress Video Lightbox Plugin